Algemene Voorwaarden voor deelnemers aan de opleidingen en andere activiteiten van Hartsverbinding

 1. De term ‘Anita Zimmer – ter Heide, of ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van deze website: https://www.hartsverbinding.com/
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Anita Zimmer – ter Heide aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
  3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Anita Zimmer – ter Heide . Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
  4. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Anita Zimmer – ter Heide opgesteld inschrijfformulier.
  5. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Anita Zimmer – ter Heide verplicht dit bedrag te retourneren.
  Uitzondering op de bedenktijd is wanneer inschrijving plaats vindt op het laatste moment. Dat wil zeggen: binnen een maand voor aanvangsdatum.
  6. Aanmeldingen voor door Anita Zimmer – ter Heide aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Anita Zimmer – ter Heide te zijn.
  7. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee maanden voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan twee weken voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Anita Zimmer – ter Heide het  bedrag van € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
  8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Anita Zimmer – ter Heide het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Anita Zimmer – ter Heide verschuldigd.
  9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
  10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden twee weken voor aanvang van de opleidingsdag aan Anita Zimmer – ter Heide te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer:
  NL52ABNA 0628523831 t.a.v. Anita ter Heide, zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.
  11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Anita Zimmer – ter Heide en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Anita Zimmer – ter Heide schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
  12. Indien Anita Zimmer – ter Heide door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
  13. Wanneer Anita Zimmer – ter Heide met de deelnemer in hoge uitzondering is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
  14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Anita Zimmer – ter Heide het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
  15. De opleidingen vinden plaats via E-Learning of op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie. Anita Zimmer – ter Heide behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
  16. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Anita Zimmer – ter Heide is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
  17. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Anita Zimmer – ter Heide gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
  18. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Anita Zimmer – ter Heide gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
  19. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Anita Zimmer – ter Heide of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Anita Zimmer – ter Heide.
  20. Anita Zimmer – ter Heide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Anita Zimmer – ter Heide kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
  21. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.